Producenci

Najczęściej kupowane

Koszty

Informacje

Promocje

Tagi

Polityka prywatności strony internetowej Sklepu https://czastkapodlasia.com/ 

 

&1.     Postanowienia ogólne

 1.             Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://czastkapodlasia.com  jest Łukasz Tomasik wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Cząstka Podlasia Łukasz Tomasik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Cicha 30A, 43-190 Mikołów NIP: 6492115573, REGON 383164779, adres kontaktowy e-mail: kontakt@czastkapodlasia.com zwany  dalej Administratorem.
 2.             Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

&2.     Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel, czas i zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych.

 1.             Cel przetwarzania i podstawa prawna.

-        Administrator przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony Sklepu https://czastkapodlasia.com  w zakresie i celu realizacji Umowy Sprzedaż oraz jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych tj przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

-        Administrator przetwarza dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony Sklepu https://czastkapodlasia.com   w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności pośrednictwa w płatnościach realizowanych droga elektroniczną, organizowania i realizacji dostawy zamówionych Towarów oraz obsługą i rozliczaniem przez banki płatności dokonywanych przez klientów Sklepu.

-        Administrator przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony Sklepu  w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

-        Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 2. poniżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

-        Zebrane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. W zależności od tego, jak przebiega proces rejestracji Klienta i składania Zamówienia (wybór sposobu płatności i dostawy) mogą być przekazywane w celu realizacji tej usługi podmiotom współpracującym z Administratorem (Przewoźnikom i pośrednikom w transakcjach elektronicznych, w tym bankom),

-        Dane osobowe Klienta przetwarzane są tylko w zakresie i celu zgodnym z wyrażonymi przez niego zgodami.

-        Dane osobowe są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

 1.             Zakres i sposoby zbierania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://czastkapodlasia.com  w przypadku:

-              skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego,

-              złożenia przez użytkownika zamówienia w sklepie internetowym https://czastkapodlasia.com 

-              przekazania danych osobowych do odbiorców danych - podmiotom współpracujących z Administratorem w celu obsługi procesu płatności za Towar zamówiony w sklepie internetowym https://czastkapodlasia.com przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1  oraz  procesu dostawy  Towaru (przewoźnicy).

-              realizacji działań marketingowych - wysyłce newslettera, na podstawie pozyskanej zgody.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale brak ich podania może oznaczać brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży i korzystania z funkcjonalności Sklepu https://czastkapodlasia.com  .

 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego https://czastkapodlasia.com  :

-        imię i nazwisko;

-         adres poczty elektronicznej (e-mail);

-        numer telefonu kontaktowego;

-        adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),

-        adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

-        W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.       

 

 1.             Czas przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora:

-      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

-      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

 1.             Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2.             Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3.             Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

-        przetwarzane zgodnie z prawem,

-        zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

-        merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

&3.     Prawo kontroli, dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania

 1.             Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia czasowego lub stałego ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2.             W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3.             W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Regulaminie Sklepu.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

-        Dostęp do danych – art. 15 RODO

-        Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

-        Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

-        Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

-        Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

-        Sprzeciw – art. 21 RODO

-        Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 1.             W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

&4 .    Pliki Cookies

 1.             Strona Sklepu https://czastkapodlasia.com  używa plików „cookies”.
 2.             Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3.             W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe

-        „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

-        „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

-        identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

-        zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

-        zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

-        prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 1.             Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 2.             Zgoda na wykorzystanie plików Cookie może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W sytuacji braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

&5 . Postanowienia końcowe  

 

 1.             Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2.             Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

-        Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

-        Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 1.             W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2.             Sklep Internetowy https://czastkapodlasia.com  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.