Producenci

Najczęściej kupowane

Koszty

Informacje

Nowe produkty

Promocje

Tagi

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Dokument ten określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sprzedającego określonym adresem https://czastkapodlasia.com

 & 1.     Postanowienia ogólne

 1.    Definicje

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Cząstka Podlasia Łukasz Tomasik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6492115573, REGON 383164779.

 

Sklep internetowy -  czastkapodlasia.com, dostępny pod adresem internetowym https://czastkapodlasia.com, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 

Klient - konsument i każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

Strony - Sprzedający i Klient.

 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

 

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

 

Towar - dostępny w Sklepie internetowym przedmiot oferowany przez Sprzedającego do sprzedaży.

 

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze bez dodatkowych kosztów zawiązanych z jego dostawą.

 

Dostawca / Przewoźnik – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostarczenia Towaru do Klienta za opłatą.

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru od Sprzedającego do Klienta.

 

Urządzenie klienta – komputer, smartfon, tablet z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlenie strony Sklepu internetowego w przeglądarce internetowej, za pomocą którego Klient składa Zamówienie w Formularzu zamówienia.


 Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane przez aplikację Sklepu internetowego w pamięci dyskowej urządzenia Klienta, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności  procesu autoryzacji.

 

 1.     Kontakt ze Sklepem

 

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą jednego ze środków komunikacji:

-        telefonu,

-        poczty elektronicznej

-        formularza kontaktowego na stronie Sklepu automatyzującego wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczna,

-        osobisty po wcześniejszym  umówieniu w miejscu odbioru Towaru  lub innym miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę

 

Adres Sprzedawcy: ul Cicha 30A, 43-190 Mikołów

Adres kontaktowy e-mail Sprzedawcy: kontakt@czastkapodlasia.com

 

Numer telefonu Sprzedawcy: 515 560 925

 

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Ing Bank Śląski 17 1050 1272 1000 0097 1342 4498

 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17 (Pn-Pt)

 

 

 1.     Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

-        urządzenie klienta końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer,

-        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

-        włączona obsługa plików cookies,

-        włączona obsługa JavaScript.

 

 1.     Ogólne informacje o funkcjonowaniu Sklepu

 

-     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną, w tym także z Urządzeniem i oprogramowaniem na Urządzeniu Klienta.

 

-      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

-      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

-   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) realizowanej przez firmę Dostawcy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

-      Treści umieszczone na stronie Sklepu podlegają ochronie prawami autorskimi ich właścicieli. Klient korzystający ze sklepu, w zakresie przeglądania umieszczonych tam treści i podczas wykorzystywania mechanizmów rejestracji i zakupowych, jest uprawniony i zobowiązany do przestrzegania tych praw i zasad. Korzystanie ze Sklepu powinno odbywać się przez Klienta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek działań, które mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.

 

& 2.     Rejestracja w Sklepie i składanie zamówienia

 

 1.     Zakładanie konta w Sklepie

 

-                    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail.

 

-                    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

-                    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

-                    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 pkt 2.

 

 1.     Zasady składania Zamówienia w Sklepie

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

-      zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

-      wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” ;

-      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

-      jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

-      przejść do koszyka i kliknąć przycisk “Realizuj zamówienie” oraz potwierdzić zamówienie w kolejnych krokach, klikając przycisk Dokończ Zamówienie,

-      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

 

 1.     Potwierdzanie zamówienia przez Sprzedającego

 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji zostaje zasygnalizowane poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Wiadomość wysyłana jest automatycznie przez mechanizm auto-powiadomień Sklepu.

Złożenie zamówienia bez rejestracji użytkownika może wymagać dodatkowego potwierdzenia przez Klienta poprzez kliknięcie w tej wiadomości w odpowiedni link weryfikujący.

 

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail lub kliknięciu w link weryfikujący w powiadomieniu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

& 3.     Czasy realizacji zamówienia i sposoby dostawy

 

 1.     Realizacja zamówienia i dostawy zamówionego Towaru.

 

-               Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy Dostawcy pod adres wskazany w formularzu  Zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w ustalonym, jednym z miejsc sprzedaży towaru przez Sprzedającego w ustalonym terminie.

-               Kupujący jest obciążany Kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.

-               Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem rozpoczyna się w dniu wpływu (zaksięgowania) wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia.

-               Realizacja zamówienia, w przypadku płatności kartą rozpoczyna się w momencie uzyskania przez Sprzedającego informacji o prawidłowej autoryzacji.

-               W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

-               Czas realizacji Zamówienia może być uzależniony od dostępności Towaru, jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.

 

 

 1.     Opóźnienia w dostawie i zmiany w zamówieniu

 

Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa lub znacznie opóźniona z powodu niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas:

– wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia,

– wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw,

– zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości.


W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego, kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.


 W przypadku ustalenia odbioru w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego, opóźnienie w odbiorze Towaru przekraczające 5 dni będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta.

Zwrot przez Dostawcę do Sprzedającego Towaru nieodebranego przez Klienta będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta.

 

 1.     Metody dostawy i płatności.

 

-     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

 1.        Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2.        Wysyłka do paczkomatu Inpost.
 3.        Odbiór osobisty dostępny pod adresem wcześniej uzgodnionym

 

-      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

 1.       Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 2.       Płatność przy odbiorze.
 3.       Płatność za pobraniem.
 4.       Płatności elektroniczne.
 5.       Płatność kartą płatniczą.

 

 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w formularzu zakupowym i na stronie Sklepu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wysyłki Towaru za pobraniem:

- Klientowi nie zarejestrowanemu.

- Klientowi, który odmówił podczas realizacji wcześniejszych zamówień odebrania Towaru za pobraniem.

 

& 4.     Wykonanie umowy sprzedaży

 

- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §2 Regulaminu.

 

- Po potwierdzeniu zamówienia i zawarciu Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą rozpoczyna się proces wykonania umowy sprzedaży.

 

- W przypadku wyboru przez Klienta:

 1.        płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2.       płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3.        płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. Odbiór będzie możliwy w ustalonym terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

-        Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

-        W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

-        W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

-        Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1.        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

 

-      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

Dostawa Towaru odbywa się na terenie Polski.


Możliwe jest przesłanie towaru za granicę do kraju EU na życzenie klienta przekazane mailowo. Koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie po wyliczeniu wartości i wagi przesyłki i przekazywany do akceptacji Klienta poza formularzem Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki za granicę.

 

& 5.     Prawo odstąpienia od umowy

 


1. Wskazane w tym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Przewoźnik.
4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §1 pkt2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Wraz ze zwracanym Towarem Klient przesyła oryginały otrzymanych dokumentów zakupu lub ich kopię, jeżeli niemożliwe jest przesłanie oryginału.
9. Skutki odstąpienia od Umowy:
     a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
     b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania   oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Klient powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
h. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi etykietami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.
 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

& 6.     Reklamacja i gwarancja

 

 1.        Umową Sprzedaży objęte są tylko nowe Towary.
 2.        Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3.        W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4.        Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5.         Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 6.        Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7.        Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 8.        Wraz ze reklamowanym Towarem należy przesłać oryginały (kopię) dokumentów zakupu.
 9.        Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
 10.    W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.
 11.    W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.
 12.     W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w ustalonym terminie i miejscu odbioru .

 

 

& 7.     Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta  z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2.        Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  

& 8.     Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2.     Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym - przekazywania informacji handlowych w formie newslettera.
 3.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4.        W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

& 9.     Postanowienia końcowe

 

 1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.